Avaluació ambiental i paisatgística

Estudis d'impacte i integració paisatgística

Avaluació ambiental de plans i programes

Estudis d'impacte ambiental de projectes i obres

Estudis d'avaluació de la mobilitat generada

 

Impacte i integració paisatgística

La creació i regulació dels Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) a través de la legislació urbanística i paisatgística pretén millorar l’encaix de determinats plans i projectes en el paisatge on s’inscriuen. Aquest instrument té per objectiu determinar els objectius, criteris i mesures d’integració previstos en els projectes i plans d’acord amb el caràcter del paisatge.

El nostre equip disposa d’una àmplia experiència en el tractament paisatgístic dels projectes, tant des dels Estudis d’Impacte Ambiental, com dels informes íntegrament paisatgístics. Hem redactat nombrosos estudis informats pel Servei de Paisatge, des de grans projectes (parcs eòlics) a petites actuacions (remodelacions de masos, coberts agrícoles...). Hem divulgat la nostra experiència en cursos i jornades específics.

També hem tingut la satisfacció de col·laborar en la redacció de la “Guia d’Estudis d’Impacte i Integració paisatgística”; la proposta metodològica de la guia es basa en l’estudi de casos pràctics reals, un dels quals és un EIIP elaborat per la nostra empresa que va ser seleccionat entre els més de 3.500 projectes que la llavors Direcció General d’Arquitectura i Paisatge havia informat fins el moment.

La obligatorietat de redactar l’EIIP afecta a determinats plans en sòl no urbanitzable segons estableix la normativa urbanística vigent a Catalunya; també pot venir determinada pels Plans Territorials parcials, plans directors urbanístics o altres plans (plans especials de protecció d’espais naturals, etc.). Si teniu dubtes, contacteu amb nosaltres i us informarem.

ARDA, Gestió i Estudis Ambientals SLL - Pg Valldaura 166 D local C - 08042 Barcelona | 934 279 620 - arda@arda-geolog.com